Damian Stępień

Image not available

Radny Rady Miasta Katowice

.

Rewitalizacja Parku Boguckiego – co dokładnie zostanie zrobione.

Katowice obiegła oficjalna informacja, że Urząd Miasta Katowice uzyskał wsparcie finansowe ze środków unijnych na rewitalizację Parku Boguckiego. Wielu mieszkańców, również i ja, z niecierpliwością oczekiwało na szczęśliwi finał przedłużającego się postępowania konkursowego.
Dzisiaj wiele osób pyta, co dokładnie zostanie zrobione w parku. Załączam szczegółowy opis zaplanowanych zadań.

Teraz czekamy na podpisanie umowy między Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego, a Urzędem Miasta Katowice, następnie ogłoszenie przetargu przez Zakład Zieleni Miejskiej oraz szczęśliwą realizację.

 

 

Informacja nt. projektu pn.
Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont lokali wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice-rewitalizacja Parku Boguckiego

 

1. Opis przedmiotu projektu

Przedmiotem niniejszego projektu jest zagospodarowanie przestrzeni Miasta Katowice, w tym przebudowa i remont lokali zlokalizowanych w obrębie budynków znajdujących się przy ul. Markiefki 64 i 68 w Katowicach dla potrzeb realizacji projektu pn. „Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program aktywności lokalnej” wraz z modernizacją przestrzeni publicznej Parku Boguckiego, celem likwidacji istotnych problemów społecznych na obszarze rewitalizowanym, wynikających z Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Katowice oraz w celu skutecznego i kompleksowego przekształcenia tego obszaru w atrakcyjną a zarazem przyjazną i bezpieczną przestrzeń społeczną, zachęcającą do spędzenia w niej wolnego czasu.

  1. Stan projektowany

Rewitalizacja Parku Boguckiego 

Prace związane z zagospodarowaniem przestrzeni parkowej obejmują zarówno roboty rozbiórkowe istniejących i niefunkcjonalnych elementów infrastruktury parkowej jak i roboty budowlane związane z nowym zagospodarowaniem parku. Projekt zakłada również zakup elementów małej architektury bezpośrednio związanej ze zwiększeniem funkcjonalności rewitalizowanego obszaru.

Zagospodarowanie przestrzeni parkowej obejmuje: 

1.  Utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej:

- rozbudowa istniejącego placu zabaw - rozbudowa istniejącego placu zabaw w istniejącej granicy ogrodzenia, obejmująca wprowadzenie dodatkowych urządzeń zabawowych, dostosowanych również dla najmłodszych dzieci, w tym: zestaw zabawowy, karuzela tarczowa, huśtawka wagowa, mostek, domek zabawowy, samochód, koparka do piaskownicy, urządzenie muzyczne – bongo, urządzenie muzyczne – dzwony rurowe, urządzenie muzyczne – cymbały, urządzenie muzyczne – koło dźwiękowe. Urządzenia montowane będą na fundamentach zgodnych z zaleceniami producenta. W obrębie placu zabaw zaprojektowano również: ścieżkę sensoryczną zbudowaną z pól wypełnionych różnorodnymi materiałami, mini-zielnik, składający się z trzech jednakowych gotowych modułów o wysokości 66cm.

- utworzenie siłowni zewnętrznej - po stronie północnej placu zabaw zaprojektowano siłownię zewnętrzną, jako krąg otaczający fragment placu. Na wyposażenie siłowni składają się: narty biegówki podwójne, wioślarz podwójny, prasa nożna podwójna, wyciąg górny podwójny, wyciskanie siedząc podwójne. Urządzenia zostaną zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta na fundamentach betonowych, natomiast nawierzchnia placu siłowni zostanie wykonana z nawierzchni EPDM.

2.  Utworzenie strefy kulturalno – edukacyjnej:

- utworzenie placu pod scenę mobilną z zapleczem - plac z kostki brukowej granitowej w kolorze szarym z krawężnikiem po obwodzie placu. Miejsce pod zaplecze wykonane z tej samej nawierzchni w postaci nachylonego placu od strony ulicy Kopalnianej do poziomu powierzchni pod scenę mobilną. Widownia zlokalizowana została po stronie północnej placu, którą stanowi 5 rzędów ławek betonowych bez oparcia oraz dwa stopnie przeznaczone pod siedziska mobilne lub dla osób stojących. Widownia posiada 3. biegi schodów zlokalizowane po zewnętrznych stronach widowni oraz części centralnej.

- miejsca szachowe - pojedyncze stoły do gier, każdy z dwoma krzesłami, ustawione na trawie w południowo – zachodniej części parku. W ramach miejsc szachowych zaplanowano: stoły z planszą do gry w szachy oraz stoły z planszą do gry w chińczyka.

4. Utworzenie strefy wypoczynkowej – krąg taneczny - lokalizacja kręgu tanecznego pozostaje bez zmian. W projekcie założono zmniejszenie średnicy placu do 14,20m oraz wymianę nawierzchni placu na wodoprzepuszczalną warstwę mineralno-żywiczną z opaską granitową wzdłuż obrzeża kręgu. W miejscu opaski granitowej założono lokalizację betonowej ławki łukowej z siedziskiem ze szczeblin drewnianych z oparciem, natomiast w centralnym punkcie kręgu umiejscowiono kwietnik wytworzony z obrzeża kamiennego w formie obręczy.

5. Wyznaczenie nowych ciągów komunikacyjnych - zaprojektowano układ ciągów pieszych uwzględniający istniejące ścieżki asfaltowe wzbogacając je o ścieżki na bazie wydeptanych ciągów pieszych i dojść do miejsc charakterystycznych np. sceny. Układ ścieżek stanowią dwa główne ciągi piesze łączące przeciwległa narożniki parku (na  osi NE-SW oraz NW-SE), dodatkowe ciągi piesze, dodatkowe ciągi piesze - stanowiące odwzorowanie istniejących „wydeptanych” szlaków pieszych – np. dojście do placu szkoły oraz ścieżki dojścia do placów tematycznych typu plac zabaw i siłownia zewnętrzna. Nawierzchnia projektowanych ścieżek zostanie wykonana z wodoprzepuszczalnej warstwy mineralno-żywicznej a wzdłuż krawędzi ciągów pieszych zaprojektowano opaskę z podwójnej kostki granitowej. Ścieżki dojść do siłowni zewnętrznej zostaną wykonane w całości z kostki granitowej, w celu rozróżnienia ze ścieżkami „przejściowymi” przez park. W miejscach skrzyżowań ciągów pieszych zostanie wykonane poziome oznakowanie dla osób niepełnosprawnych w postaci listew prowadzących ze stali nierdzewnej, które zgodnie z wytycznymi prawa UE służą do oznakowania i wyznaczania ciągów komunikacyjnych na potrzeby osób niewidomych i niedowidzących oraz elementów dotykowych SH ze stali nierdzewnej, które stanowią urządzenie ostrzegawcze, służące do wzbudzania czujności osób niewidomych i słabo-widzących przy zbliżaniu się do strefy niebezpiecznej. Wzdłuż ciągów pieszych zaprojektowano nowe oświetlenie parkowe – oprawy LED.

6. Prace rozbiórkowe - rozbiórka istniejącej sceny zewnętrznej wraz z istniejącą widownią. Prace rozbiórkowe zostaną przeprowadzone w następującej kolejności oraz następującymi sposobami:

- roboty przygotowawcze i pomocnicze - przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych sceny i widowni należy usunąć z obiektów zalegające tam przedmioty.

- demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych. Urządzenia i instalacje przewidziane do demontażu podlegają rozbiórce w pierwszej kolejności. Należy przeprowadzić odłączenie wszelkich instalacji.

- rozbiórka pokrycia dachowego. Usunięcie pokrycia z gontu bitumicznego oraz przeprowadzenie wszelkich obróbek blacharskich.

- rozbiórka konstrukcji. Przystąpienie do demontażu istniejącej konstrukcji żelbetowej sceny oraz stopni terenowych widowni z kostki betonowej.

7. Sieci uzbrojenia terenu:

- sieć sanitarna, projekt modernizacji sieci sanitarnej obejmuje budowę zewnętrznych przyłączy sanitarnych (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej) oraz zbiornika żelbetowego na wody deszczowe,

- sieć elektryczna, modernizacja sieci elektrycznej obejmie przebudowę oświetlenia i zabezpieczenie kabli wraz z przyłączami energetycznymi,

- sieć internetowa, w czterech punktach zlokalizowane zostaną maszty w postaci słupów kompozytowych na których umieszczone będą urządzenia antenowe. Obok każdego ze słupów zostanie umieszczona studzienka teletechniczna, a przy jednej z nich zlokalizowana zostanie szafka sterująca.

8. Schody terenowe - pozostawienie istniejących schodów terenowych, z wprowadzeniem po jednej ich stronie barierki stalowej ocynkowanej mocowanej kotwami wklejanymi do podłoża/stopni. Biegi schodów wykończone istniejącą kostką klinkierową. Między biegami schodów należy zdemontować istniejącą nawierzchnię z kostki klinkierowej i wykonać nawierzchnię mineralno-żywiczną. Dodatkowo projekt zakłada wprowadzenie elementów dotykowych SH ze stali nierdzewnej przed i za każdym biegiem schodów w celu ostrzegawczym o zbliżaniu się do strefy niebezpiecznej. Wzdłuż istniejącego murku kamiennego biegnącego po stronie wschodniej schodów zaprojektowano poręcz mocowaną na słupach do podłoża. Każda poręcz zakończona elementem prostym wychodzącym 30cm poza ostatni stopień.

9. Elementy małej architektury:

- ławki, w ramach rewitalizacji parku zaplanowano 38 szt. ławek betonowych z oparciem i siedziskiem ze szczeblin drewnianych z jednolitego drewna oraz betonowymi podłokietnikami. Zaplanowano również 8 ławek bez oparcia w przestrzeni dla psów,

- kosze na śmieci, na terenie parku zostanie umieszczonych 41 koszy na śmieci w postaci betonowych kręgów z płukanego granitu z wkładem z blachy ocynkowanej z popielniczką,

- kwietniki, projekt obejmuje utworzenie dwóch kwietników: jeden jako obręcz kamienna w centrum kręgu tanecznego oraz dugi jako nasyp z humusu na wysokość 50cm ze spadkiem w kierunku Muzeum Śląskiego w południowo zachodniej części terenu,

- pergole, na terenie parku zaplanowano ustawienie 5 szt. drewnianych pergoli w większych zatoczkach ławkowych,

- stojaki rowerowe, projekt zakłada utworzenie zatoczek rowerowych o nawierzchni z kostki granitowej. W każdej zatoczce zostaną ustawione stojaki rowerowe lakierowane,

- altana do przewijania - w obrębie placu zabaw zaprojektowano altanę drewnianą z przewijakiem,

- tablice informacyjne z regulaminem parku, projekt zakłada wykonanie 5szt. tablic z regulaminem parku oraz mapą i informacją na temat parku. Szkielet tablic zostanie wykonany z drewna, natomiast część informacyjna zostanie wydrukowana na spienionym PCV i klejona do płyty. Część opisowa na temat parku będzie w dwóch wersjach: standardowego pisma oraz pismem Braila,

- tablica ogłoszeniowa, zaplanowano wykonanie tablicy ogłoszeniowej, taką samą techniką jak tablice informacyjne,

- tablice w regulaminem korzystania, projekt zakłada wykonanie 3 tablic z regulaminem korzystania z parku, które zostaną wykonane tą samą techniką jak tablica ogłoszeniowa i tablice informacyjne, tablice z regulaminem zostaną umieszczone przy placu siłowni zewnętrznej, na placu zabaw oraz przy wejściu na wybieg dla psów,

- słupki składane, zaplanowano również umieszczenie na terenie parku składanych słupków stalowych.

10. Budowa wybiegu dla psów - południowej części parku, po drugiej stroni ulicy Kopalnianej zostanie wybudowany wybieg dla psów o wymiarach 25x50 m, z ogrodzeniem panelowym systemowym z dwuskrzydłową furtką. W przestrzeni wybiegu zaprojektowano elementy treningowe dla psów w postaci: górki ze skarpą wysokości max.70 cm, równoważnię, słupki do slalomu, płotki o stałej wysokości, płotki z oponami o zmiennej wysokości. W projekcie przewidziano również toaletę dla psów ustawiona w centralnej części wybiegu i osłoniętą od strefy wejściowej za pomocą krzewów ozdobnych. W projekcie ujęto także ławki dla właścicieli psów, kosze na śmieci, oraz kosze na psie odchody.

11. Utworzenie zaplecza sanitarnego w postaci toalety bezobsługowej - projekt zakłada umiejscowienie bezobsługowej toalety w południowo-wschodniej części parku, blisko wejścia do parku oraz placu zabaw. Toaleta przeznaczona jest do działania 24 godz./dobę, wszystkie dni tygodnia, przez cały rok. Toaleta będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych i wyposażona w niezbędne uchwyty: uchwyt stały montowany na ścianie wzdłuż toalety i uchwyt uchylny mocowany na ścianie za toaletą, wychodzący w głąb pomieszczenia. Toaletę publiczną zaprojektowano jako obiekt wolnostojący, prefabrykowany, przeznaczony do montażu na miejscu posadowienia.  Obiekt składa się z toalety (kabiny) dostępnej dla użytkowników - uni-sex, oraz komory technicznej dostępnej dla serwisantów od strony kabiny. Komora jest przeznaczona na umiejscowienie urządzeń sanitarnych i elektrycznych oraz do przechowywania środków czystości.

12. Rewitalizacja miejsc zielonych parku obejmująca:

- prace pielęgnacyjne istniejącej roślinności, tereny trawiaste należy wyrównać i ponownie obsiać mieszanką cieniolubną, odporną na deptanie i suszę, z niską, zwartą i elastyczną darnią. Zakłada się wycinkę kilku drzew w miejscu projektowanego terenu pod scenę mobilną i zaplecze, wycinkę dwóch topoli na placu zabaw oraz kilku drzew wzdłuż ulicy Kopalnianej przy wybiegu dla psów.

- wprowadzenie nowych elementów zieleni - zakłada się nasadzenia w postaci kilku krzewów: kwitnące krzewy typu lilak, krzewy wzdłuż wybiegu dla psów w różnych odmianach kolorystycznych, krzewy żywopłotowe – Grab pospolity, krzewy – Pęcherznica kalino listna a w miejscach projektowanych kwietników roślinność sezonowa – kwiaty.

Remont lokali przy ul. Ks. L. Markiefki 64 i 68 

Lokal o powierzchni 44,16 m2, mieszczący się w budynku przy ul. Markiefki 64 w Katowicach docelowo będzie obejmował: pomieszczenie biurowe, łazienkę z prysznicem, pomieszczenie gospodarcze oraz pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym. Aby lokal mógł pełnić nowe funkcje planuje się przeprowadzić w nim następujące prace:

- izolacja fundamentów od zewnątrz wraz z ich odkopaniem i zabezpieczeniem ścian fundamentowych przed wilgocią,

- wykonanie nowej posadzki w pomieszczeniach lokalu,

- skucie starych tynków,

- wykonanie nowych tynków wapienno – cementowych lub gipsowych,

- demontaż podwieszanego sufitu w części lokalu,

- wykonanie nowego sufitu,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

- postawienie nowych ścianek działowych murowanych z gazobetonu lub lekkich gipsowo-kartonowych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej,

- malowanie sufitów i ścian,

- ocieplenie elewacji styropianem,

- wykonanie zadaszenia nad wejściem do lokalu,

- wykonanie prac instalacyjnych – elektrycznych (nowa instalacja oświetleniowa oraz gniazd wtykowych, nowa instalacja grzewcza elektryczna, wykonanie rozdzielni lokalowej),

- wykonanie prac instalacyjnych – sanitarnych (doprowadzenie wody do lokalu i odprowadzenie kanalizacji),

- wykonanie prac glazurniczych i montażowych w związku z adaptacja jednego z pomieszczeń na łazienkę z prysznicem.

Lokal, mieszczący się przy ul. Markiefki 68 liczący powierzchnię 90,99 m2, jest w znacznie lepszym stanie technicznym od poprzedniego, nie mniej jednak wymaga przebudowy i remontu w celu adaptacji pomieszczeń na pełnienie nowych funkcji. W lokalu tym docelowo maja znajdować się: pomieszczenie biurowe z drzwiami wejściowymi, pomieszczenie biurowe z przeznaczeniem na salę szkoleniową, aneks kuchenny, toalety, pomieszczenie biurowe z przeznaczeniem na salę spotkań indywidualnych. Adaptacja pomieszczeń na wyżej wymienione funkcje wymaga przeprowadzenia następujących prac:

- wyburzenia niektórych ścianek działowych,

- zamurowania niepotrzebnych otworów drzwiowych,

- wykonania drzwi wejściowych od ul. Żogały z funkcją antywłamaniową,

- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

- skucie starych tynków,

- wykonanie nowych tynków wapienno – cementowych lub gipsowych,

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej (dodatkowe drzwi w aneksie kuchennym),

- malowanie sufitów i ścian,

- położenie glazury na podłogach,

- wymiana oświetlenia na oświetlenie biurowe,

- prace glazurnicze i instalacyjne związane z adaptacja części pomieszczenia na toaletę.

 Źródło: Wydział Funduszy Europejskich,

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) w celach prawidłowego świadczenia usług. Korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza wyrażenie zgody na użycie tych plików